Ridning i naturen

Hvor må man ride?

I trafikken: Ridning er tilladt på alle offentlige veje, undtagen på motorveje og motortrafikveje.

Ryttere skal ride i vejens højre side. I lygtetændingstiden skal reglementerede lygter og reflekser anvendes. I lovens forstand betragtes en ekvipage som et motorkøretøj. Derfor er ridning på cykel- og gangstier forbudt. Vejmyndigheden kan dog give tilladelse til ridning på eller i rabatten.

Ridning på private veje og private fællesveje kan være forbudt, såfremt alle ejere er enige i forbuddet og der er lovligt skiltet. Kommunen kan tilsidesætte vejejernes ønske om at begrænse adgangen. Vær opmærksom!

Veje og stier i det åbne land: Ridning er som udgangspunkt tilladt på alle veje og stier i det åbne land med mindre der er lovligt skiltet mod ridning. En sti er efter naturbeskyttelsesloven en ”permanent menneskeskabt færdselsbane”. Kommunen kan tilsidesætte forbuddet.

Dyrkede arealer: Ridning på dyrkede arealer, herunder stubmarker, brakmarker og i sprøjtespor kræver ejerens tilladelse.

Dyrkningsfri bræmmer: Ridning på dyrkningsfri bræmmer langs åer og vandløb kræver ejerens tilladelse.

Statsejede skove: Er markeret med røde pæle med Skov- og Naturstyrelsens logo samt evt. uddybende infotavler. Ridning er tilladt på asfalterede veje, på stenbelagte veje og på grusveje over 2,5 m i bredden. Desuden er ridning tilladt i skovbunden, dog ikke i nyplantninger eller nær fortidsminder. Det kan ved skiltning fremgå, hvorvidt ridning på øvrige stier og veje er tilladt. Det kan ved skiltning fremgå, at visse afsnit af skoven er lukket for ridning.

Private skove: Ridning i private skove er tilladt på gennemgående, private fællesveje. Ridning på disse veje kan dog alligevel være forbudt, såfremt alle ejere af vejen er enige om forbuddet, og skilte er sat op. Kommunen kan tilsidesætte forbuddet. Skovejeren kan tillade ridning, evt. mod betaling.

Strande: Ridning på hele den bevoksede strandbred er tilladt fra 1.september til 31.maj, såfremt der er lovlig adgang dertil ad veje eller stier. På strande, hvor bilkørsel er tilladt, må der rides hele året. Hestens ”visitkort” skal fjernes. Ejeren af stranden (statsskovdistriktet eller kommunen) kan give tilladelse til hestebadestrand, hvor det er tilladt at bade i juni, juli og august.

Spærrede veje og stier og forbudsskilte: Kontakt kommunen og bed om undersøgelse af lovligheden, hvis veje eller stier spærres, nedlægges, pløjes væk, gror til eller der sættes forbuds skilte op, hvor ridning før har været tilladt.

God rideskik: Efterlad så få spor som muligt. Tilpas gangarten efter vejens beskaffenhed. Grusveje og stier er sårbare, især i våde perioder. Undgå at ride på de områder af vejen, hvor de tohjulede kører – rid helt ude i vejsiden eller evt. på midterrabatten. Med hensyn og pli er der plads til alle.

Når man møder fodgængere, cyklister eller andre ryttere, skal man sætte farten ned og passere i skridt med så stor afstand, som forholdene tillader.

Det er ligeledes god tone at hilse, og kommer man bagfra, bør man bede om lov til at passere.

Vær opmærksom når folde med dyr passeres – skridt forbi.
God tone i Skovparken

Events og begivenheder hos Knurreborg Islænderheste Klub