Knurreborg Islænder Rideklub(KIK)

Ordensregler


Knurreborg ordensregler

 

Revideret og godkendt på generalforsamlingen februar 2024.

Ordensregler er et regelsæt/regulativ for benyttelse af stald og jord på Knurreborg, som skal sikre hygiejniske, sundhedsmæssige, ryddelige og trygge vilkår for såvel heste som ryttere.

Ordensregler udarbejdes af bestyrelsen og præsenteres til godkendelse på den årlige generalforsamling.

 

STALDE-KNAST-LOFT:

Stalden må rumme 25 heste.

Hoppe og føl må bo i samme boks i et år - dog må hingsteføl over 1 år ikke opstaldes eller sættes på gæstefold på Knurreborg uden at være kastreret.

Ejere af føl, der er fyldt 1 år, betaler boksleje.

Når et hingsteføl er fyldt 6 måneder, er det hingsteføllets ejer, der har ansvaret for at opsætte et holdbart dobbelthegn til alle sider af sin fold.

Det er også hingsteføllets ejer, der er ansvarlig for at betale alle eventuelle omkostninger i tilfælde af uheld (besvangringer og lignende) på andres hopper eller for den sags skyld andre uheld, der måtte opstå på f.eks. hegn eller tråd

Stalde, knast og loft rengøres mindst en gang om året, herunder rydning af loft og evt. kalkning af stald.

Man fejer altid op efter sig, både i knast og foder rum samt udenfor sin boks, på staldgangen ( efter udmugning eller når man har haft sin hest i boks, eller hentet hø/halm på loftet. )

Skoning er tilladt ( skoningspladsen fejes efter brug ).

Knasten bruges til sadelrum og opbinding. Her må ikke fodres. I knasten står altid en skovl, kost og trillebør.

I stalde, knast, foderrum og på loft er rygning forbudt.

Foder til morgen/aftenfodring m.m. foran bokse opbevares i lukkede spande eller sække. Der må ikke ligge hø/halm eller andet foder på staldgange og i knast.

Den første person, der indfinder sig i stalden om morgenen, skal fodre samtlige heste – ( inde ) – foder skal ”stå klar”.

Hestetilbehør, dækkener, strigler, halmsnore m.m. må ikke ligge på staldgangen.

I staldene er der ro. Løb, råb eller anden støjende adfærd er forbudt.

 

BOKSE:

Når der ved fraflytning eller andet bliver en ledig plads, har alle andre p.t. værende bokslejere mulighed for at bytte bestående boks ud med den ledige. Det meddeles den boks-ansvarlige fra bestyrelsen såfremt man måtte ønske dette. Den ansvarlige for området udfærdiger herefter meddelelse/opslag til andre øvrige bokslejere, således at alle andre der også måtte ønske at bytte til den ledige får muligheden. Er der flere ansøgere til samme ledige boks, afgøres det hvem der bytter til den ledige boks ved alm./simpel lodtrækning. Der er kan ikke opnås nogen form for anciennitet ved evt. senere lodtrækninger.


FOLDE:

Hegnene skal jævnligt kontrolleres af respektive hesteejere. Hvis der er defekter udbedres disse straks. Er man ikke i stand hertil, skal dette straks meddeles de andre hesteejere og bestyrelsen. Foldene kan opdeles efter behov, men udføres på egen regning. Der må kun anvendes materialer, der er godkendt af bestyrelsen. Materialer til yderhegn betales af K.I.K. – mellemhegn er for egen regning.
Opførelse af nyt eller ændring af udvendigt hegn, kræver godkendelse af bestyrelsen.
Alle skure, der skal bygges, skal være 15m2 pr. hest, hvilket kommunen har givet lov til.

Slåning af græs under hegn har man pligt til, inden græsset når hegnet. Gælder både yder- og mellemhegn.

Det aftales med bestyrelsen og øvrige hesteejere, hvis man ønsker at flytte fold.

 

MØDDING:

Hestemøg skal læsses på mødding. Der må kun aflæses møg og vådt hø/wrap stammende fra boks eller låskur. Rampen skal være fri for møg. Ukrudtsplanter, halm o.l. skal den enkelte boks/fold-lejer selv bortskaffe.

 

ØVRIGT:

Ingen ridning uden hjelm.

Når der rides i ridehal og på bane, skal der vises hensyn til andre ryttere og evt. undervisere.

Harvning af ridehusbund og ryttere har fortrinsret til at benytte ridehus, frem for løse heste og heste i longe.

Der rides efter de internationale regler dvs. venstre mod venstre osv. Ved 3 eller flere heste i ridehuset må der ikke rides hurtigere end arbejdstempo tølt og trav, ingen galop.

Rid din hest med omtanke.

I ridehallen skal rytterne samle ”klatter” op efter egen hest. Trillebør og greb er placeret i ridehallen.

På Knurreborg, må der til opbevaring på gårdsplads, udelukkende forefindes traktor og trailere.

Ejerne af hestetrailerne, der parkeres på Knurreborg, er forpligtede til at udleje, til øvrige medlemmer.

Hestetrailerne skal være i orden eller fjernes.

Efterladte genstande, strigler, grimer m.m. er ejernes eget ansvar.

Efter brug hænges redskaber (kost, skovl, greb m.m.) på plads i stalden ved gavlvæggen.

Trillebørene placeres op ad muren ved møddingen.

Hø/halm skal opbevares på loftet. Loftrummet må ikke fyldes mere end, at der er sikret fri passage ( max en balle ud fra stolpen ).
Foderrummet er indrettet således, at hver boks har en plads. Foder skal opbevares i forsvarligt lukkede tønder. Fodertønder, der ikke anvendes fjernes.

Affald, såsom flasker, dåser, plastikposer etc. Må ikke efterlades. Containeren på gårdspladsen eller affaldsstativet ved klubhuset (dagrenovation) skal benyttes. Større ting (såsom skabe, paller o. lig. ) skal fjernes for egen regning.

Heste holdes altid i træktov eller lign.

Hunde skal være i snor. Hundeefterladenskaber skal fjernes.

Det meddeles bestyrelsen, hvis nogen opfører sig til gene for heste og hesteejere – jf. KIK-vedtægter § 5.

Hesteejere er forpligtet til, at kontakte dyrlæge ved sygdom med begrundet mistanke om smittefare, samt informere øvrige medlemmer via tavlen i stalden og hjemmesiden.

Alle heste på jord og i stald skal have gældende vaccinationsattest.

Når der kommer ny hest SKAL nabofolde informeres om ankomsttidspunkt og der sættes dobbelthegn op til nabofoldene hvis dette ønskes af en af naboerne i så lang tid, som man bliver enige om. Det er den nyankomne som sørger for opsætning af hegnet og der skal min. være 1 meter imellem de to hegn.´

Når man kommer med ny hest til Knurreborg, skal man til bestyrelsen aflevere en seddel med hestens fulde navn, chip nr., fryse-/brændemærke, eget tlf.nr. og om man opbevarer hestepasset på Knurreborg eller hjemme. Dette skal ses i forhold til den liste, som findes i klubhus på alle heste i tilfælde af kontrolbesøg.

Obligatoriske gødningsprøver med deraf følgende ormekur, skal fortages forår og efterår – jf. KIK-vedtægter §14.

Græsslåning, støjende maskiner og traktor bruges ikke fredag, lørdag og søndag efter kl. 18.00. Dog er traktoren undtaget i høstperioden.

Parkering af biler på p-pladsen, medmindre der skal køres tunge ting såsom foder m.m. til skurene.

Nabo kan benytte p-pladsen ved mange gæster.


FEJEORDNING:

Hver boksejer har to felter (med boksejerens nummer på). Dette nummer henviser til, hvor boksejeren skal fjerne ukrudt på to felter på ovalbanen og et felt på dressurbanen, som SKAL ordnes tre gange om året! Dette skal ske senest før d. 15.april, d. 15. juli og d. 15.oktober!

Hver boks har på skift fejeuge. Fejeugen følger kalenderen på opslagstavlen i stalden. Opgaverne er følgende.
• Fejning af stald, knast og sadelrum.
• Opsyn med området omkring rampen til møddingen.
• Tilse at øvrige arealer, såsom gårdsplads og p-plads er ryddelige.
• Tømme trillebøren i knasten.
• Slåning af græs på fællesarealerne.
• Hent benzin i de tomme dunke, som står ved rækværket ved klubhuset. Kvittering afleveres til kassereren påført ens kontonr.

 

ARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSDAGE:


To årlige obligatoriske arbejdsdage for alle medlemmer, der benytter klubhus, bane, ridehal, p-plads, stier m.m. for at vedligeholde nævnte områder.

 

KURSER OG UNDERVISNING VED GÆSTELÆRERE:

Kan arrangeres efter aftale med bestyrelsen.
Kursusarrangør sørger for, at deltagerne rydder op og rengør efter sig.

Alle gæsteryttere har pligt til, på anmodning, at fremvise gyldig vaccinationsattest.

Kursusarrangøren/underviseren pålægges at inddrage dagskort for gæsteryttere.

Undervisning og ”høje dialoger” slutter på ridebanen kl. 21.00. Der må gerne rides individuelt efter kl. 21.00.

Annoncering af ”store” stævner til nærmeste naboer.


KLUBHUSET:

Ingen adgang med snavset fodtøj. Der forefindes ”plast-sutter” til at trække over fodtøj ved korte besøg i klubhuset.

Alle medlemmer medvirker til at holde huset i pæn stand, d.v.s. man vasker op og rydder op efter sig – også på gulvet, der er kost og fejebakke i skabet.

Rygning er forbudt.

Hvis ingen andre er til stede i klubhuset, har man pligt til at låse efter sig.
Kaffe, kakao o.a., som ikke er mærket med navn, er for alle.

Klubhuset må kun anvendes til arrangementer, der er relevante for K.I.K.

Ingen færdsel med heste på fliseterrassen ved huset.

 

SLUTBEMÆRKNING:

Heste er et privat anliggende, og et godt staldmiljø, godt kammeratskab, god tone m.v. bør ikke ødelægges af unødvendig indblanding i andres forhold. Samtidig skal nævnes, at da der er så mange heste sammen, bør den fornemmeste regel på Knurreborg være at tage størst muligt hensyn til hinanden.


- Bestyrelsen.