Knurreborg Islænder Rideklub(KIK)

Vedtægter


Revideret februar 2024

 

§1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Knurreborg Islandsheste Klub
Fork.: K.I.K.
Beliggende Skaboeshusevej 173, 5800 Nyborg

 

§2 Formål:
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten på islandske heste og ponyer på max 150 cm og samle medlemmer til udøvelsen af denne idræt.

Klubben har desuden til formål, på forsvarlig vis, at drive eller træffe aftale med anden part vedr. drift eller leje af rideetablissement til benyttelse for klubbens medlemmer.
Endvidere er det klubbens formål at udleje bokse og varetage fælles interesse for bokslejere i stalden, jorden og øvrige udenoms arealer, som drives ved fælles arbejdsindsats.

 

§3 Medlemmer:
I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18. De er valgbare til bestyrelsen, som juniorrepræsentant fra det år de fylder 12, men har først stemmeret fra de fylder 18, jf. dog § 7.

Klubben tilbyder flg. slags medlemskaber:

·       Enkelt

·       Familie

Enkelt medlemskab er gældende for en person.

Familiemedlemskab er gældende for en person samt børn under 18 år.

Bokslejere skal udover medlemskab også tegne et ridekort.

 

Øvrige medlemmer kan tegne ridekort som er gældende et halvt år.

 

Dagsridekort tilbydes ved ridekurser og andre ridearrangementer.

·       Medlemskontingent opkræves pr. år,

·       boksleje og ridekort opkræves - for bokslejere -månedsvis, samlet,

·       For øvrige medlemmer: halvårligt (januar og juni).

Ridekort følger hesten.

Alle priser vedtages på generalforsamling.

Ved for sene indbetalinger vil der blive pålagt gebyr pr. måned.

Medlemskabet er gældende fra datoen, som kan ses på klubbens indbetalingskonto.
Alle medlemmer er forpligtet til at overholde ”Lov om Hold af heste”.

Alle medlemmer har pligt til at deltage i to obligatoriske arbejdsdage årligt, indkaldt af bestyrelsen, eller i de efterfølgende manglende arbejdsopgaver inden den, af bestyrelsen, fastsatte deadline. Hvis man ikke opfylder dette, skal medlemmet betale et beløb, som fastsættes individuelt af bestyrelsen. Dersom dette beløb ikke betales, medfører dette eksklusion.

 

§4 Gæld:
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse må ikke stifte gæld i klubbens navn.

 

§5 Eksklusion:
Medlemmer, som opfører sig til skade for foreningen eller til gene for de øvrige medlemmer, kan udelukkes fra K.I.K. Dette afgøres på en ekstraordinær generalforsamling.

 

§6 Økonomi:
Klubbens regnskab føres af kassereren under opsyn af bestyrelsen.
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
Medlemskontingentet opkræves i januar måned. Er kontingentet ikke betalt inden den nærmeste generalforsamling betragtes medlemmet som udmeldt.
Hvis man kontinuerligt rider og benytter Knurreborgs faciliteter, skal man være medlem af KIK.

 

§7 Bestyrelse:
Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvor alle 5 skal være fyldt 18 år. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes plads er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv, indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

 

§8 Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.
Klubben betaler den siddende bestyrelses bespisning en gang årligt i bestyrelsesperioden svarende til 350 kr pr person.
Bestyrelsen indkalder med minimum følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser fra formanden
3. Rapport fra kassereren
4. Rapport fra udvalgene
5. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens.
For at gyldige bestyrelsesbeslutninger kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens fravær i dennes sted. Sekretæren skriver beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet mailes til de øvrige bestyrelsesmedlemmer til godkendelse, hvorefter det bekendtgøres for samtlige medlemmer af KIK.
Ved møder med enkeltpersoner eller med offentlige myndigheder m.m. underskrives referatet af bestyrelsen på førstkommende møde.

 

§9 Prokura:
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to personer i foreningen, f.eks. formand/næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse, som følge af generalforsamlingens beslutninger, der er truffet herom i medfør af loven § 10.

 

§10 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes søndag i uge 5.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal meddeles klubbens medlemmer via mail samt opslagstavlen med mindst 14 dages varsel. Dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag samt øvrige indkomne forslag skal meddeles klubbens medlemmer via mail og opslagstavlen med mindst 14 dages varsel.
Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder jf. dog § 7.
På generalforsamlingen vælges, formand og kasserer, om nødvendig kan generalforsamlingen vælge en ekstern kasserer blandt klubbens medlemmer, i ulige vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem, i lige år kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.


Den øvrige bestyrelse konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Juniorerne alene vælger 1 juniorrepræsentant samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år de vælges.

Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Fastsættelse af pris for boksleje og ridekort
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af ordensregler
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8a Formand 8b Kasserer 8c øvrige medlemmer
9. Valg af suppleant til bestyrelsen
10. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse af klubbens faste ejendom.
På generalforsamlingen vælges personer ved almindelig flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, jf. dog §§ 11 og 15. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 11 Lovændring:
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§12 Regnskabsår:
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af de 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år af gangen, valgte revisorer.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.


§13 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted 3 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

 

§14 Udlejning af bokse:
Klubben råder over 25 bokse, som udlejes til medlemmer, der ønsker opstaldning af deres islandsheste eller ponyer med max. 150cm stangmål på Knurreborg. Dog har islandshesten altid fortrinsret på ventelisten mht. bokslejer, jfr. § 1 og § 2.
Til lejemålet for opstaldning af en hest; en boks, et stykke jord, et rum på høloftet, en plads i foderrummet samt plads til skab på max 60 cm bredt i sadelrummet.
Der forefindes 2 slags læskure på Knurreborg fsv. angår ejerforhold: Knurreborgejede og privatejede. Priser fastsættes på generalforsamling. 

Jord tildelt de tre bokse, der er lagt sammen til to større bokse, hører til de to bokse.

Knurreborg køber den andel der bliver fraflyttet. Beløbet er 500 kr. pr. hest. Ny person på folden betaler 100 kr. i leje pr. hest pr. måned.

Alle skure, der skal bygges, skal være 15m2 pr. hest, hvilket kommunen har givet lov til.

Ved opløsning/nedlæggelse af K.I.K., skal læskure m.m. fjernes af de respektive lejere.

Obligatoriske gødningsprøver skal foretages i forår og efterår. Hesten skal i behandling efter dyrlægens anvisninger. Påvises der bændelorm, skal alle heste behandles efter dyrlægens anvisninger. Hvis en hest har fået påvist bændelorm, tages ny prøve efter dyrlægens anvisning.
Anmodning om leje af bokse rettes til kontaktperson fra udvalget for boksudlejning.

Før nye heste opstaldes, forevises vaccinationsattest og der gives ormekur eller forevises ren ormeattest, til navngivent bestyrelsesmedlem.

Alle heste, der opstaldes på Knurreborg, og er født før 28.01.2022 skal være udelukket af konsum.

Ledige bokspladser bliver besat efter almindelig anciennitet på ventelisten.
Opsigelse skal ske skriftligt eller pr. mail med 3 mdr. (pr. ultimo måneden) til bestyrelsen.

Lejere har mulighed for at bytte fra nuværende plads til en ledig plads. Hvis flere lejere er interesseret i at bytte plads eller boks afgøres dette ved alm. Lodtrækning af boks og pladsansvarlig. Boksleje fastsættes af generalforsamlingen og er omkostningsbestemt. Restance over 1 måned og 15 dage medfører tab af retten til leje af bokse. En husstand må have max. 4 bokse. Det er tilladt at udleje sin boks eller lade den stå tom i op til 12 mdr.

Hvis der ikke er nogen på ventelisten, kan der gives dispensation til forlængelse af udlejningsperioden.
Ved fremleje af sin boks er man forpligtet til at prioritere personer på ventelisten først i den aktuelle anciennitetsorden. Desuden er man forpligtet til at orientere den nye lejer alt om vilkårene – vedtægter og staldorden – for opstaldning af heste på Knurreborg.
Ved fremleje er man forpligtet til at udleje hele sit lejemål til Knurreborgs priser.

 

§15 Opløsning:
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen vedtages to måneder efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
Ved den anden genrealforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal.

Efter klubbens opløsning placeres eventuelle aktiver på en bankkonto. Her kan aktiverne stå til disposition i 5 år, til anvendelse for opstart af en ny klub.
Er en ny klub ikke etableret inden denne tidsfrist, skal beløbet overgå til Dyrenes Beskyttelse.